27 تیر 1403

گواهینامه ها و افتخارات


گواهينامه اروپايي تاييد مركز تحقيقات وتوسعه

گواهينامه اروپايي تاييد مركز تحقيقات وتوسعه

1381
گواهينامه ايمارك تايرهاي باياس ازآلمان

گواهينامه ايمارك تايرهاي باياس ازآلمان

1393
گواهينامه ايمارك تايرهاي راديال سواري ازفرانسه

گواهينامه ايمارك تايرهاي راديال سواري ازفرانسه

1395