17 آذر 1402

اخبار


آگهی-مناقصه-عمومی-ساخت-پمپ-خانه-مخازن-(-نوبت-دوم-)
آگهی مناقصه عمومی ساخت پمپ خانه مخازن ( نوبت دوم ) آگهی مناقصه عمومی ساخت پمپ خانه مخازن ( نوبت دوم )

0

0

11 آذر 1402
آگهی-مناقصه-عمومی-ساخت-پمپ-خانه-مخازن-(-نوبت-دوم-)
آگهی مناقصه عمومی ساخت پمپ خانه مخازن ( نوبت دوم ) آگهی مناقصه عمومی ساخت پمپ خانه مخازن ( نوبت دوم )

0

36

11 آذر 1402
financial-statements
گزارش صورتهای مالی و تفسیری ( سال 1401 ) گزارش صورتهای مالی و تفسیری ( سال 1401 )

0

58

5 آذر 1402
restaurant
آگهی جلسه مذاکره حضوری ( انتخاب پیمانکار رستوران ) آگهی جلسه مذاکره حضوری ( انتخاب پیمانکار رستوران )

0

37

4 آذر 1402
آگهی-مزایده-عمومی-ضایعات-تولیدی-و-غیر-تولیدی-(نوبت-اول)
آگهی مزایده عمومی ضایعات تولیدی و غیر تولیدی (نوبت... آگهی مزایده عمومی ضایعات تولیدی و غیر تولیدی (نوبت اول)

0

0

15 آبان 1402
آگهی-مزایده-عمومی-ضایعات-تولیدی-و-غیر-تولیدی-(نوبت-اول)
آگهی مزایده عمومی ضایعات تولیدی و غیر تولیدی (نوبت... آگهی مزایده عمومی ضایعات تولیدی و غیر تولیدی (نوبت اول)

0

141

15 آبان 1402
آگهی-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-رستوران-(نوبت-دوم)
آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران (نوبت دوم) آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران (نوبت دوم)

0

291

12 مهر 1402
آگهی-مناقصه-عمومی-(نوبت-اول)
آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

0

239

10 مهر 1402
آگهی-انتخاب-پیمانکار-نیروی-انسانی-(نوبت-اول)
آگهی انتخاب پیمانکار نیروی انسانی (نوبت اول) آگهی انتخاب پیمانکار نیروی انسانی (نوبت اول)

0

254

9 مهر 1402
آگهی-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-رستوران
آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار رستوران به همراه مستندات

0

283

29 شهریور 1402
back